Realizacja misji i celów statutowych Fundacji wymaga wspierania i współfinansowania przedsięwzięć
zmierzających do rozwoju Uczelni, poprawy warunków studiowania oraz budowy wizerunku AGH
w kraju i za granicą.

Jednym ze źródeł pozyskiwania środków finansowych, przy pomocy których Fundacja realizuje swoje cele
statutowe, jest prowadzenie przez nią działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza dotyczy realizacji projektów własnych Fundacji oraz pośrednictwa w realizacji prac
na rzecz osób trzecich. Pośrednicząc w realizacji szerokiego spektrum prac, Fundacja jest otwarta na projekty
zarówno pochodzące z jednostek AGH, od jej pracowników jak i z zewnątrz, tzn. od osób fizycznych i organizacji.

Fundacja udziela szerokiego wsparcia organizacyjnego i prawnego przy realizacji prac, oferując sprawne
przeprowadzenie całego procesu od przygotowania odpowiednich umów do końcowego ich rozliczenia.

Typy projektów i przedsięwzięć realizowanych przez Fundację:

- prace zlecone poprzez instytucje naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa,

- organizacja szkoleń grupowych i  według indywidualnych zamówień,

- organizacja konferencji, kongresów, targów,

- dostarczanie materiałów konferencyjnych, galanterii papierniczej, prezentów w logiem AGH,

- współpraca przy realizacji czasopisma elektronicznego teberia.

1. Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej prowadzi działalność gospodarczą w kraju i za granicą dla uzyskania środków na realizację swoich celów statutowych.

2. Działalność gospodarcza prowadzona jest w rozmiarach odpowiadających potrzebom realizacji celów Fundacji.

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w wybranych obszarach, według opracowanych przez Zarząd planów, gwarantujących zwrot poniesionych nakładów i minimalizację ryzyka.

4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio, poprzez realizację wyodrębnionych projektów
przez Zespół Wykonawców zatrudnionych na podstawie umów o dzieło.

5. Koordynację wykonania projektu sprawuje Kierownik Zespołu Wykonawczego, którego zakres odpowiedzialności i kompetencji określa szczegółowo umowa zawarta z Zarządem Fundacji.

6. Ceny usług stosowane z działalności gospodarczej są ustalane w uzgodnieniu z odbiorcami na zasadzie cen umownych stosownie do obowiązujących przepisów.

7. Dochód z tej działalności uzyskiwany z zakładanej marży na poziomie nie mniejszej niż 8% zależnej od wielkości projektu przeznaczany jest na realizację celów dydaktycznych, badawczych i stypendialnych oraz na pokrycie
kosztów administracji Fundacji.

8. W przypadku realizacji prac zleconych wypłata wynagrodzenia wykonawcom i zwrot poniesionych przez nich kosztów następuje jedynie w przypadku otrzymania protokołu odbioru pracy i wpłynięcia przewidzianych umową środków od Zleceniodawcy.

9. Fundacji nie wolno udzielać pożyczek z majątku Fundacji na realizację projektów, ani z tego majątku
zabezpieczać zobowiązań Wykonawców projektów oraz zobowiązań członków organów Fundacji.

1. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych oraz nauk przyrodniczych,

2. Działalność związana z ogranizacją szkoleń,

3. Działalność związana z organizacją kongresów, konferencji, targów i wystaw,

4. Dostarczanie materiałów konferencyjnych, galanterii skórzanej, atrykułów papierniczych,  
prezentów z logiem AGH,

5.  Wydawanie książek, czasopism i wydawnictw periodycznych.

6. Badanie rynku i opinii publicznej.

7. Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania.

8. Działalność w zakresie oprogramowania, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, przetwarzanie danych, działalność związana z bazami danych, wdrażanie systemów informatycznych oraz pozostała działalność związana z informatyką.

9. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego.

10. Badania i analizy techniczne.

11. Działalność reklamowa

1. Koordynację wykonania projektu sprawuje Kierownik Zespołu Wykonawczego, do obowiązków którego należy w szczególności:

    a) Przygotowywanie i negocjowanie warunków umowy o realizację projektu ze Zleceniodawcą.

    b) Wybór i reprezentowanie pozostałych Wykonawców projektu, składanie w ich imieniu oświadczeń wobec         Fundacji i przyjmowania od niej oświadczeń w sprawach dotyczących realizacji projektu.

    c) Sprawdzenie kwalifikacji, uprawnień zawodowych, danych osobowych, jak również przeszkolenie w zakresie         BHP pozostałych członków Zespołu Wykonawców.

    d) Kontrola zakresu merytorycznego i harmonogramu realizacji projektu.

    e) Załatwianie formalności związanych z częściowym i końcowym odbiorem prac.

    f) Rozliczenie projektu.

2. Ponadto Kierownik Zespołu Wykonawczego ma obowiązek przechowywania jednego egzemplarza dzieła (opracowania) powstałego w wyniku realizacji projektu przez okres 5-ciu lat. Drugą kopię w wersji elektronicznej należy przekazać do Fundacji.

1. Złożenie wniosku do Fundacji o realizację projektu za jej pośrednictwem.

2. Podpisanie umowy między Zleceniodawcą a Fundacją na realizację projektu.
Umowę sporządza Zleceniodawca i przesyła na adres Fundacji. Przykład umowy jest dostępny
w na stronie "Wzory dokumentów".

3. Realizacja projektu przez Kierownika projektu i jego Zespół. Etap realizacji badań, pomiarów itp.,
opracowanie wyników.

4. Rozliczenie projektu między Fundacją a Zleceniodawcą.

    a) Oddanie Zleceniodawcy sprawozdania z realizacji projektu.
    Za sporządzenie sprawozdanie i obronę projektu przed Zleceniodawcą odpowiedzialny
    jest Kierownik projektu.

    b) Sporządzenie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego między Fundacją a Zleceniodawcą.
    Protokół sporządza Kierownik projektu i po podpisaniu przez przedstawicieli Fundacji
    przedstawia Zleceniodawcy.

    c) Protokół Zdawczo-Odbiorczy jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia, które wpływa na konto Fundacji.

5. Rozliczenie projektu między Kierownikiem i jego Zespołem a Fundacją.

    a) Podpisanie Umowy o dzieło / Umowy zlecenie między Fundacją a Kierownikiem projektu
    i członkami Zespołu.

    b) Wypełnienie Rachunku do Umowy o dzieło / zlecenie.

    c) Oddanie Fundacji sprawozdania z realizacji projektu (na płycie CD).

    d) Wypłata delegacji i wynagrodzeń.

W przypadku projektów wymagających dużej ilości wpłat / wypłat zachęcamy do własnego kontrolowania
wydatków i prowadzenia własnego rozliczenia.

KILKA INFORMACJI
O TYM JAK ZŁOŻYĆ UMOWĘ (WNIOSEK) ZA POŚREDNICTWEM FUNDACJI DLA AGH

 

Krok 1: Wypełnij formularz - https://goo.gl/forms/2lAj4e94tKSuhMLE2
(Formularz wymaga zalogowania na konto google, ze względu na konieczność przesłania pliku).

Krok 2: Ustal treść umowy z firmą (jeśli firma nie posiada obowiązującego standardu, daj znam znać – prześlemy przykładowy szkic).

Krok 3: Skontaktuj się z pracownikiem Fundacji, by omówić termin podpisania umowy. Fundacja ma minimum 4 dni robocze na podpisanie umowy, następnie wystawiana jest faktura VAT dla firmy.  (Uwaga!  W przypadku uwag Fundacji do umowy, zastrzega sobie ona prawo do wydłużenia tego czasu, np. na rozmowy i negocjacje zapisów tego dokumentu)

Krok 4: Po upływie określonego w umowie terminu zapłaty przez sponsora (najczęściej 14/30 dni od daty wystawienia faktury lub sprawozdania), skontaktuj się z Fundacją – powiemy czy Wasze fundusze są już dyspozycyjne, czyli czy możecie rozpocząć wydatkowanie.

Krok 5: Przeprowadź wydarzenie – nie zapominając o zapisach zawartych w umowie dotyczących działań promocyjnych.

Krok 6: Przygotuj i przedłóż sprawozdanie (jeśli konieczne) do firmy, dołącz do korespondencji adres fagh.krakow@gmail.com, musimy mieć potwierdzenie wykonania umowy.

Krok 7: Rozliczaj faktury w biurze Fundacji – do każdej faktury (pliku faktur) załącz karteczkę z: nazwą projektu i nazwą organizacji.

Krok 8: Przekaż Fundacji kilka zdjęć, by mogła pochwalić się współpracą z Wami! (Maksymalnie tydzień po wydarzeniu)

 

WAŻNE INFORMACJE!

1) Organizacja/Koło Naukowe zobowiązane jest do przygotowania i przedstawienia sprawozdania merytorycznego lub finansowego dla firmy, z którą podpisywana jest umowa (jeśli w umowie widnieje taki zapis).

2) Organizacja/Koło Naukowe odpowiada za wszelkie niedopatrzenia w kwestii rozliczeń, podsumowania prac, złożenia sprawozdania  dla firmy, z którą podpisywana jest umowa.  

3) W celach promocyjnych Organizacja/Koło Naukowe zobowiązane jest do:

 1. zamieszczenia informacji o fakcie współpracy na stronach www  i prowadzonych przez siebie stron mediów społecznościowych (np. FB), zawierającej logo Fundacji dla AGH,
 2. wykorzystania roll-up’u Fundacji podczas eventu/spotkania organizowanego przez Partnera (jeśli Państwo potrzebują),
 3. przekazania zdjęć (min. 3 szt.), które Fundacja będzie mogła umieścić na swojej stronie Internetowej i Facebook-u.

4) Fundacja  będzie prowadziła sprawy finansów i księgowości Projektu.

5) Fundacja pobiera 8% kwoty dofinansowania na pokrycie działań administracyjnych i księgowych.

6) Fundacja zobowiązana jest do wystawienia należytych dokumentów: faktury VAT, rachunki, podpisanie umów o współpracy lub zamówień, itp.

7) W przypadku potrzeb wystawienia faktur w liczbie większej niż 20 do kosztów obsługi przez Fundację należy doliczyć po 4 zł za każdą dodatkową fakturę.

 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

 1. 1.      Czy Fundacja dla AGH pobiera prowizję?
  Tak prowizja Fundacji wynosi 8% - liczone od kwoty netto.

 

 1. 2.      Ile procent wynosi VAT dla umów o świadczenie usług reklamowych/ sponsoringowych?
  Wysokość VAT to 23%.

 

 1. 3.      Firma przyznała mi dofinansowanie w kwocie 3000 brutto, jaką kwotą dysponujemy?
  Odliczamy VAT (ok. 561 zł, zostaje 2439 zł), odliczamy procent dla Fundacji (zostaje 2258 zł). Wobec tego dysponują Państwo kwotą 2258 zł.

 

 1. 4.      Jakie dane powinny widnieć na fakturze?
  Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej
  im. Stanisława Staszica w Krakowie
  al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  NIP: 677-228-96-47

(!) W nazwie nie mogą się znajdować inne dane niż podane powyżej.

 

 1. 5.      W jakich godzinach możemy przynosić faktury?
  Zapraszamy do biura Fundacji w godz. 10-14 każdego dnia.

 

 1. 6.      Kto reprezentuje Fundację w podpisywaniu umów i porozumień?
  Fundację reprezentować musi dwóch przedstawicieli Zarządu. Najbezpieczniej wprowadzić zapis:
  Jerzy Kicki – Prezes Zarządu
  Paweł Bogacz/Tomasz Lipecki – Wiceprezes Fundacji

 

 1. 7.      Kiedy możemy zacząć wydawać pieniądze, przyznane przez firmę?
  Wykonywanie zakupów, usług lub innych czynności wiążących się z ponoszeniem kosztów dotyczących projektu, w którym pośredniczy Fundacja, a także rozliczanie w niej    faktur możecie rozpocząć dopiero po zaksięgowaniu dofinansowania na koncie Fundacji (dokładne warunki zapisane w umowie).
 2. 8.      Jaki numer konta umieścić w umowie?
  Konto Fundacji:
  Bank PEKAO SA
  ul. Kazimierza Wielkiego 75;  30-474 Kraków
  nr rachunku: 02 1240 4575 1111 0000 5461 5391
  SWIFT: PKOPPLPW
  IBAN; PL 02 1240 4575 1111 0000 5461 5391

 

 1. 9.      Ile dni potrzebuje Fundacja,  by podpisać dokumenty?
  Minimum są to trzy dni robocze. W uzasadnionych przypadkach termin może się skrócić lub wydłużyć.

 

 1. 10.  Czy w umowie jako osoba do kontaktu ze strony Fundacji może być wpisany koordynator projektu (członek Koła Naukowego/Organizacji)?
  Tak, ale obok jego nazwiska winna widnieć informacja – koordynator projektu (nazwa organizacji). Należy też dodać kontakt do osoby z biura Fundacji dla AGH – p. Katarzyna Styk, tel. 881 933 879, e-mail:fagh.krakow@gmail.com